1. PREDMET

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti kreatívnô s.r.o., Račianska 8, 831 02 Bratislava, IČO 50 297 724, DIČ 2120263728, IČ DPH SK2120263728, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 110843/B (ďalej len „kreatívnô“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv na diaľku prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.kuraharabura.sk (ďalej tiež ako „VOP“).

2. DEFINÍCIE

2.1 Pojmy definované v tomto článku majú na účely týchto VOP význam, ako je bližšie špecifikovaný ďalej.

2.2 E-Shop. E-Shop je internetový obchod spoločnosti kreatívnô nachádzajúci sa na internetovej stránke www.kuraharabura.sk, umožňujúci nakupovanie tovaru.

2.3 Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru o kupujúcom, prípadne Príjemcovi, vrátane kontaktných, doručovateľských a osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinnými údajmi. Registrácia je nevyhnutnou podmienkou využívania E-shopu.

2.4 Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá má záujem nakupovať tovar cez E-shop a uzavrieť kúpnu zmluvu  so spoločnosťou kreatívnô, týkajúcu sa tovaru ponúkaného cez  E-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-shop odoslala záväznú objednávku a ktorá bola riadne doručená spoločnosti kreatívnô. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán, prokurista alebo splnomocnený zástupca.

2.5 Príjemca. Príjemcom je osoba iná ako kupujúci, ktorá je uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný alebo doručený. Uvedenie identifikačných údajov príjemcu v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru, resp. uzatvorenie zmluvy v prospech tretej osoby.

2.6 Formulár objednávky. Formulár objednávky je elektronický formulár nachádzajúci sa na www.kuraharabura.sk obsahujúci najmä osobné údaje kupujúceho, príp. príjemcu, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia /prepravy tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

2.7 Ponuka tovaru. Ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.kuraharabura.sk, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov, atď.), a informáciu o cene. Zmeny ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.kuraharabura.sk. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje.

2.8 Tovar. Tovarom sú najmä tričká s potlačou, kryty na mobily, magnetky, odznaky a hrnčeky. Textilný tovar obsahuje 100% bavlny, v prípade textilného tovaru označeného ako „Action“ alebo „prémiové“ obsahuje tento 95% bavlny a 5% elastanu.

2.9 Objednávka. Objednávkou je návrh na uzavretie zmluvy, ktorý je riadne vyplnený klientom a doručený spoločnosti kreatívnô.

2.10 Zákon o OOOÚ. Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

2.11  – Ateliér. Priestory, kde sa vyrábajú produkty, Račianska 22A, 831 02 Bratislava.

3. UZATVÁRANIE ZMLÚV

3.1 K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť kreatívnô dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „zmluva“), dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho a prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany spoločnosti kreatívnô.

3.2 Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.kuraharabura.sk a jeho doručenie cez E-shop.

3.3 Objednávka obsahuje najmä:

3.3.1 identifikačné údaje kupujúceho;

3.3.2 vyhlásenie kupujúceho potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí;

3.3.3 vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez udania dôvodu v lehote do 14 dní;

3.3.4 udelenie bezvýhradného, jednoznačného a jasného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so ZOOU a týmito VOP a v prípade, ak kupujúci uvádza aj osobné údaje oprávnenej osoby, že tak robí iba s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, ktorý je spôsobilý spoločnosti kreatívnô kedykoľvek na požiadanie preukázať;

3.3.5 vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú úplné, správne a pravdivé.

3.4 Objednávka zaniká:

3.4.1 odmietnutím objednávky  zo strany kreatívnô;

3.4.2  márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky.

3.5 Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti kreatívnô adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť kreatívnô potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Včasné potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky klientovi na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti kreatívnô neznamenajú potvrdenie objednávky.

3.6 Kupujúci nemá právny nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Spoločnosť kreatívnô je oprávnená odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

3.7 Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok kreatívnô dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

3.8 Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti kreatívnô. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je spoločnosť kreatívnô povinná prijať.

3.9 Kupujúci sa stáva vlastníkom objednaného tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

4. KÚPNA CENA

4.1 Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

4.2 Kúpna cena tovaru je platná v čase vytvorenia objednávky, t.j. jej riadneho vyplnenia a odoslania na adresu kreatívnô.

4.3 Spoločnosť kreatívnô si vyhradzuje právo kúpne ceny meniť podľa svojho uváženia.

4.4 Všetky akcie platia do uplynutia stanoveného času, alebo do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4.5 Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne, podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci určil.

4.6 Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti kreatívnô, a to podľa rozhodnutia kupujúceho nasledovnými spôsobmi:

4.7 platba vopred prostredníctvom online platobných nástrojov (Stripe, PayPal) alebo

4.8 platba vopred prevodom na účet alebo

4.9 dobierka kartou pri prevzatí tovaru kuriérovi.

4.10 Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti kreatívnô uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi. Pri platbe na účet spoločnosti kreatívnô sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke – za čo kupujúci nesie zodpovednosť. Vlastníctvo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho až zaplatením celej kúpnej ceny.

5. DODACIA LEHOTA

5.1 Tovar je odosielaný štandardne do 10 pracovných dní odo dňa doručenia riadnej objednávky a uhradenia celej kúpnej ceny (v prípade dobierky do 10 pracovných dní od prijatia objednávky s dobierkou). V prípade, ak zistíme, že tovar nie je možné z akéhokoľvek dôvodu dodať, uhradenú platbu vraciame obratom naspäť, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zistenia nemožnosti jeho dodania.

5.2 Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny vopred na účet spoločnosti kreatívnô začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti kreatívnô za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od manuálneho priradenia platby k objednávke kupujúceho.

6. MIESTO DODANIA

Miestom dodanie je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť kreatívnô ju ako miesto dodania v potvrdení objednávky potvrdila.

7. SPÔSOB PREPRAVY

7.1 Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.

7.2 Spôsoby prepravy tovaru sú:

7.2.1 Preprava kuriérom (doručenie do 10 pracovných dní od pripísania úhrady na účet spoločnosti kreatívnô v prípade platby vopred, resp. od potvrdenia objednávky s doručením na dobierku),

7.2.2 Osobný odber v Ateliéri (pripravené na vyzdvihnutie do 10 pracovných dní od pripísania úhrady na účet spoločnosti kreatívnô).

7.3 Informácia o cene prepravy (poštovné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru.

8. DODANIE TOVARU

8.1 Záväzok spoločnosti kreatívnô dodať tovar je splnený dodaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo príjemcovi v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží. Následne obdrží kupujúci na e-mailovú adresu zadanú v objednávke účtovný doklad faktúru, ktorý zároveň slúži ako záručný list. V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim je záväzok spoločnosti dodať tovar splnený jeho dodaním prepravcovi.

8.2 Záväzok spoločnosti kreatívnô dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť kreatívnô bola pripravená odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a  kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov, ako sú dôvody na strane spoločnosti kreatívnô.

8.3 V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti naspäť spoločnosti kreatívnô, je spoločnosť oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

9. REKLAMÁCIE

9.1 Podrobnosti o právach kupujúceho spotrebiteľa, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje Reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

9.2 Zodpovednosť za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi kreatívnô a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

10. STORNO OBJEDNÁVKY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1 Pokiaľ nebola objednávka kupujúcemu expedovaná, môže kupujúci objednávku stornovať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade storno objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, spoločnosť kreatívnô vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 15 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho alebo refundáciou cez platobný systém Stripe alebo PayPal, podľa toho, ako kupujúci uskutočnil úhradu.

10.2 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a to v súlade s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy zverejneným na internetovej stránke www.kuraharabura.sk. V zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku však kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:

10.2.1 predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;

10.2.2 predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

10.2.3 predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

10.2.4 predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom,

10.2.5 poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

10.3 V storne objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Storno objednávky môžete uskutočniť elektronicky na adresu kotkodak@kuraharabura.sk , alebo písomne na adresu spoločnosti kreatívnô.

10.4 V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty, alebo prostredníctvom písomnej formy je spoločnosť kreatívnô povinná zaslať kupujúcemu bez zbytočného odkladu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy.

10.5 Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané spoločnosti kreatívnô najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.  Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

10.6 Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť kreatívnô povinná:

10.6.1 prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu sídla spoločnosti kreatívnô: Račianska 8, 831 02 Bratislava. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme. Do balíka priložte kópiu dodacieho listu, ktorý sme poslali spolu s tovarom a

10.6.2 vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa riadneho doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijala na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

10.7 Spoločnosť kreatívnô nie je povinná uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolí iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou kreatívnô. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou kreatívnô.

10.8 Spoločnosť kreatívnô si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je v nesúlade s bežným zaobchádzaním s tovarom, spoločnosť kreatívnô vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o škodu spôsobenú kupujúcim na tovare. Pohľadávka spoločnosti kreatívnô na náhradu škody sa započítava oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o spôsobenú škodu vráti spoločnosť kreatívnô kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.

10.9 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy odoslať tovar späť alebo ho odovzdať spoločnosti kreatívnô. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru spoločnosti kreatívnô znáša kupujúci.

10.10 Spotrebiteľ – kupujúci je oprávnený vrátiť tovar za podmienok bližšie uvedených v týchto všeobecných obchodných podmienkach aj otvorený, použitý (opratý) a nemusí byť vrátený v pôvodnom obale.

10.11 Spoločnosť kreatívnô je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

10.11.1 ak pri platbe na účet spoločnosti kreatívnô kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 30 dní od potvrdenia objednávky;

10.11.2 ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov na jeho strane;

10.11.3 ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na adrese prevádzky kaviarni Paralelná Polis ako partnerského subjektu spoločnosti kreatívnô v rámci otváracích hodín, a to v lehote do 21 dní od doručenia oznámenia e-mailom o pripravenej objednávke;

10.11.4 ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti kreatívnô, ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť kreatívnô schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach kreatívnô inak ho zaobstarať;

10.11.5 ak sa výrazným spôsobom zmenili ceny za tovary, za ktoré spoločnosť kreatívnô tovar nakupuje.

10.12 Odstúpenie spoločnosti kreatívnô od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu. Už uhradenú kúpnu cenu vráti spoločnosť kreatívnô kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho.

10.13 Odstúpenie spoločnosti kreatívnô od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti kreatívnô na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

10.14 Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je spoločnosť kreatívnô oprávnená započítať z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1 Spoločnosť kreatívnô ako prevádzkovateľ informačného systému spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu, spôsobom a za účelom v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

11.2 Spoločnosť kreatívnô spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu: titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru, kontaktné telefónne číslo a číslo účtu za účelom uzavretia a plnenia  kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim; spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb registrovaných prostredníctvom E-shopu, pri vybavovaní prípadných reklamácií, ako aj pri zasielaní aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií spoločnosti kreatívnô.

11.3 Soločnosť kreatívnô spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa dodania tovaru a kontaktné telefónne číslo v poštovom styku s kupujúcim, a to predovšetkým pri doručovaní objednaného tovaru kupujúcemu alebo prijímateľovi; osobné údaje kupujúceho v uvedenom rozsahu poskytne spoločnosť kreatívnô za účelom doručenia objednaného tovaru kuriérskym spoločnostiam.

11.4 Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje jednoznačný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa a kontaktné telefónne číslo za účelom zasielania marketingových informácií poštou na adresu kupujúceho alebo prijímateľa, formou e-mailu odoslaného na e-mailovú adresu kupujúceho, formou sms odoslanej na tel. číslo kupujúceho alebo prijímateľa, alebo volaním na tel. číslo kupujúceho alebo prijímateľa. Kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel na dobu nevyhnutnú pre prevádzkovateľa  (ďalej len „doba platnosti súhlasu“). Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať a to doručením vyhlásenia o odvolaní súhlasu na e-mailovú adresu kotkodak@kuraharabura.sk. Spoločnosť kreatívnô po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov kupujúceho.

11.5 Kupujúci vyhlasuje, že osobné údaje, ktoré poskytuje spoločnosti kreatívnô sú úplné, pravdivé a správne. Kupujúci sa zaväzuje nahlasovať spoločnosti kreatívnô akúkoľvek zmenu v jeho osobných údajov bez zbytočného odkladu. Spoločnosť kreatívnô nezodpovedá za neaktualizáciu údajov z dôvodov na strane kupujúceho.

11.6 Spoločnosť kreatívnô vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a aktualizované osobné údaje kupujúceho, zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje kupujúceho spracúva v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupneniu, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu ich spracúvania.

11.7 Kupujúci čestne vyhlasuje, že zabezpečil predchádzajúci súhlas prijímateľa so spracúvaním jej osobných údajov za účelom plnenia predmetu kúpnej zmluvy a je oprávnený tieto osobné údaje poskytnúť spoločnosti kreatívnô, príp. subjektom vykonávajúcim doručenie objednaného tovaru. Ustanovenia o podmienkach spracúvania osobných údajov kupujúceho, ako aj o právach kupujúceho ako dotknutej osoby v zmysle tohto článku VOP platia pre oprávnené osoby primerane.

11.8 Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach, ako dotknutej osoby, najmä o tom, že:

11.8.1 Kupujúci má právo kedykoľvek žiadať o aktualizáciu, doplnenie, alebo opravu svojich osobných údajov a to zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu kotkodak@kuraharabura.sk.

11.8.2 Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti kreatívnô vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

b) informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov,

c) zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

d) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

g) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak spoločnosť kreatívnô spracúva osobné údaje na základe jeho súhlasu.

11.8.3 Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti u spoločnosti kreatívnô namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu.

11.8.4 Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u spoločnosti kreatívnô kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, spoločnosť kreatívnô je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namieta, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

11.8.5 Kupujúci je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.

11.9 Na našich webových stránkach používame nasledovné typy súborov cookie:

a) súbory cookie potrebné pre prevádzku našich webových stránok. Sem patria napríklad cookie, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií našej webovej stránky.

b) súbory cookie ktoré umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracujete s našimi stránkami. To môžeme použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti našich webových stránok. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú agregované a anonymné.

c) súbory cookie, ktoré si pamätajú vašu voľbu za účelom zlepšenia vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre vás alebo zapamätať si vaše preferencie, napríklad vašu voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, vás osobne neidentifikujú.

11.10 Pre niektoré funkcie v rámci našich webových stránok používame ako dodávateľa tretiu stranu, napríklad služby spoločnosti Google alebo prepojenia na túto službu.

12. ORGÁN DOZORU

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Prievozská 32, 827 99  Bratislava, www.soi.sk.

13. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

13.1 V prípade vzniku sporu vyplývajúceho z predaja môže klient, resp. ostatné dotknuté osoby riešiť spor mimosúdnou cestou na základe zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácií v platnom znení, zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení, v zmysle zákona č.335/2014 Z.z. o rozhodcovskom spotrebiteľskom konaní v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení (viď text nižšie).

13.2 Osobitné podmienky pre alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov: V zmysle zákona č.391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov s účinnosťou od 1.2.2016 Vás, ako spotrebiteľa informujeme, že v prípade, že nie ste spokojný so spôsobom vybavenia Vašej reklamácie, alebo sa domnievate, že my, ako predávajúci sme porušili Vaše práva, máte právo sa na nás obrátiť so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom našej poštovej adresy alebo elektronickej adresy kotkodak@kuraharabura.sk.

13.3 Ak naša spoločnosť odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (subjekt ARS).  Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi  orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č.391/2015 Z. z., v tomto prípade združenia založené za účelom riešenia alternatívnych sporov. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č.391/2015 Z.z.

13.4 Spotrebiteľ / kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na tejto adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

13.5 Alternatívne riešenie sporov (ARS) môže využiť len spotrebiteľ/kupujúci – fyzická osoba. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom/kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia ako sumu 20 EUR. Subjekt Alternatívne riešenie sporov ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 13.6.2017.

14.2 Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.kuraharabura.sk.

14.3 Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

14.4 V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.