CD Prešporok: Krehké sny

12,00

Album Krehké sny považujeme v tvorbe kapely Prešporok výnimočný. Štrnásť autorských piesní Klimenta Ondrejku zaodetých do pôsobivého aranžmá so sláčikovým kvartetom Zoe Quartet rozpráva obyčajné ľudské príbehy o živote, priateľoch, láskach… Veríme, že to bude počuť z každej piesne a budete mať z nich rovnakú radosť, akú sme mali my pri ich tvorbe.

Booklet albumu vytvorila Kura Harabura s použitím výtvarných diel Zuzany a Andreja Botekovcov. Každý jeden obraz starostlivo vybrala tak, aby dopĺňal text a celkovú náladu každej piesne. A tak pozorný poslucháč – čitateľ nájde „drážky LP-čok“, rozfúkaný sen z púpav, ružu lásky, nohy človeka, starého učiteľa, anjela – Gabrielu a mnoho ďalšieho.

Katalógové číslo: PRESPOROK CD Kategórie:

CD spriaznenej folkovej kapely Prešporok.

UPOZORNENIE:

Produkty, ktoré sú umiestňované na tejto internetovej stránke sú autorskými dielami.

Ide najmä o všetky grafiky, obrázky, dizajny, usporiadania a texty, ktoré sú súčasťou predávaných produktov.

Autorské práva k nimi vykonáva Mgr. Zora Puškáčová, trvale bytom Račianska 8, so sídlom Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 02 a/alebo spoločnosť kreatívnô s.r.o., so sídlom Račianska 8, so sídlom Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 02, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 110843/B.

Každá fyzická osoba, ktorá navštívi túto internetovú stránku je oprávnená ju prezerať len za informatívnym účelom a účelom nákupu produktov. Bez výslovného súhlasu autora nie je nikto oprávnený najmä kopírovať, upravovať, zverejňovať alebo inak nakladať s autorskými dielami zverejňovanými na tejto internetovej stránke.

V prípade ohrozenia alebo porušenia autorských práv akoukoľvek treťou osobou sa bude autor a/alebo spoločnosť domáhať ochrany autorských práv v zmysle občianskoprávnych a trestnoprávnych predpisov, najmä Autorského zákona a Trestného zákona.

Prosíme všetky osoby, ktoré majú podozrenie, že mohlo dôjsť k porušeniu autorských práv diel prezentovaných na tejto internetovej stránke, aby túto skutočnosť oznámili priamo spoločnosti kreativnô s.r.o.