Informácie pre klientov

V súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení nadobudnú s účinnosťou od 25.05.2018 nové pravidlá spracovania osobných údajov.

Prosíme Vás, aby ste týmto informáciám venovali náležitú pozornosť.

Prevádzkovateľ spracúvajúci Vaše osobné údaje

kreatívnô s.r.o., Račianska 8, 831 02 Bratislava, IČO 50 297 724, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 110843/B (ďalej len „kreatívnô“).

Zodpovedná osoba určená v kreatívnô na ochranu osobných údajov:
MENTOR KONZULT s.r.o., so sídlom, Remeselnícka 36, 831 06 Bratislava, e-mail: holbling@mentorkonzult.eu.

Účel spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalý/prechodný pobyt, tel.č. a e-mailová adresa sa spracovávajú na účely plnenia zmluvných povinností kreatívnô z kúpnej zmluvy, vrátane reklamácií a iných súvisiacich úkonov.

Vaše osobné údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu aj pre účely marketingu, pri existujúcich klientoch na základe oprávneného záujmu kreatívnô, ako prevádzkovateľa a pri nových klientoch pokiaľ od Vás máme udelený dobrovoľný súhlas. Tento súhlas, ako i zasielanie marketingových materiálov v prípade existujúcich klientov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adrese kotkodak@kuraharabura.sk alebo písomne na adrese kreatívnô s.r.o., Račianska 8, 831 02 Bratislava.

Doba spracovania Vašich osobných údajov

Spoločnosť kreatívnô uchováva Vaše osobné údaje iba po nevyhnutne potrebnú dobu, následne sú pod dohľadom zlikvidované. Vaše osobné údaju sú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne sú uchovávané po dobu určenú osobitnými právnymi predpismi, napr. zákonom o archívnictve, zákonom o účtovníctve, daňovými zákonmi (spravidla 10 rokov) a v prípade potreby sa tieto doby predlžujú o všeobecné premlčacie doby (v rámci možných súdnych konaní).

Osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobným údajom

Za účelom možnosti poskytovať Vám komplexné a kvalitné služby spoločnosťou kreatívnô je nevyhnutné, aby Vaše osobné údaje boli poskytnuté vybraným osobám, spolupracujúcim s kreatívnô. Ide o servisné spoločnosti pre IT, advokátske kancelárie, zodpovedná osoba, daňové a účtovné spoločnosti, pošta, kuriérne spoločnosti a ďalšie osoby nevyhnutné k riadnej činnosti spoločnosti kreatívnô.

kreatívnô pri výbere zmluvných partnerov dbá na ich spoľahlivosť a v zmluve so zmluvným partnerom sú vždy určené aj pravidlá ochrany osobných údajov.

Vaše práva

Nová právna úprava Vám umožňuje využiť v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov nasledovné práva. Máte právo sa obrátiť na kreatívnô a zodpovednú osobu a požadovať prístup k Vašim osobným údajom (potvrdenie o tom či sa spracovávajú Vaše osobné údaje). Máte právo na informácie o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, informácie aké Vaše osobné údaje sa spracovávajú, právo na výmaz, opravu, právo namietať, právo na obmedzenie spracovávania a právo na prenos Vašich osobných údajov k inej osobe. V prípade ak to uznáte za vhodné sa môžete so sťažnosťou obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov, obráťte sa na spoločnosť kreatívnô, e-mail: kotkodak@kuraharabura.sk alebo na zodpovednú osobu.